Matetika haino eny rehetra eny ny hoe : Firenena Manan-karena nefa vahoaka mahantra. Raha ny efa hita sy tsapa dia misy karazany maromaro ireo fahantrana voalaza. Ao ny mahantra ara bola, ao ireo mahantra noho ny endrika ivelany toy ny fitafy sy ny sakafo, ao kosa ireo mahantra ara tsaina noho ny tsy fahampian’ny fanabeazana. Ireo dia noeritreretina ho nandeha irery foana na misy lafy iray tena laharam-pahamehana.

Fa ity voalazan’ny UNICEF tamin’ny fampitam-baovao nataony ny 03 novambra 2020 ity indray dia fijery vaovao satria dia nolazainy fa tafalatsaka ao anaty fahantrana maro lafy isika Malagasy ankehitriny. Taorian’ny fanadihadiana isan-tokantrano tokoa mantsy, izay nataon’ny fitondràna Malagasy niarahana tamin’ny UNICEF dia ireto lafy ireto no hahatarafana ny fahantrana ankehitriny: fahasalamana, sakafo, fanabeazana, ny rano, ny fahadiovana, ny toeram-ponenana ary ny serasera.

Ny fahantrana dia tsy inona fa ny tsy fananan’ny olona loharanom-bola, loharanom-pitaovana, loharanon’olona ary loharanom-baovao. Izany tsy fananana loharano izany dia lasa niteraka tsy fahafahana manome fahafaham-po ireo filàn’ny vatana, saina, fo, ny fanahy, ny fiaraha-monina ary ny asa. Teraka nanomboka teo ny tondro ara pahantrana marolafy na « Indice de pauvreté Multidimensionnelle ». Ity farany izay nohamafisin’ny UNICEF fa tokony ho atao fototra hanorenana ny politikam-pampandrosoana eto Madagasikara.

Fantatra arak’izany fa ny fahantrana marolafy dia miantraika amin’ny fiainana marolafy ka tokony hanorenana vahaolana marolafy mba hitondrana fampandrosoana marolafy.

La pauvreté multidimensionnelle touche deux enfants sur trois à Madagascar, selon les résultats d’une analyse faite par le gouvernement de Madagascar en collaboration avec l’UNICEF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *